• Patriot Reality

 • Splníme Vaše malé aj veľké sny o bývaní

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY ZO DŇA 01.01. 2019

 1. Spoločnosť KK PATRIOT Reality s.r.o., so sídlom Nám.Šoltésovej11 ,934 01 Levice, IČO: 47 856 408, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Odd: Sro, Číslo vložky:37666/N a Spoločnosť KK PATRIOT Reality 1 s.r.o., so sídlom Nám.Šoltésovej11 ,934 01 Levice, IČO: 50 193 406, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Odd: Sro, Číslo vložky:40443/N a Spoločnosť Prim Real s.r.o.., so sídlom Prievidzká 254/26 ,97 201 Bojnice, IČO: 50 080 873, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Odd: Sro, Číslo vložky:32428/R (ďalej len „RK PATRIOT REALITY “), je oprávnená poskytovať na území Slovenskej republiky realitné služby, rozvoj, prevádzkovanie realitných kancelárií a reguláciu činnosti realitných maklérov.
 2. VP RK PATRIOT REALITY sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých zmlúv a zmluvných vzťahov s klientmi realitnej kancelárií RK PATRIOT REALITY a tretími osobami (záujemcami) a platia pre všetky záväzkové vzťahy, pokiaľ nie sú konkrétnou zmluvou výslovne zmenené alebo vylúčené. Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej realitná kancelária RK PATRIOT REALITY poskytujú realitné služby na základe písomnej zmluvy o sprostredkovaní.
 3. Účelom VP je upraviť vzájomné práva a povinnosti medzi osobami uvedenými v ods.2, spôsob vykonávania realitných služieb, ukončenie zmluvného vzťahu a stanovenie zodpovednosti za porušenie zmluvných vzťahov.
 4. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami výslovne neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka respektíve Obchodného zákonníka v platnom znení (podľa toho či je účastníkom zmluvy spotrebiteľ alebo podnikateľský subjekt).
 5. RK PATRIOT REALITY môže tvoriť sieť samostatných a nezávisle prevádzkovaných realitných kancelárií, ktoré sú oprávnené používať systém RK PATRIOT REALITY a sú prepojené na základe zmlúv o spolupráci.
 6. Realitné kancelárie sú samostatnými subjektmi práva, hlavným predmetom ich podnikania je sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností – realitná činnosť.
 7. RK PATRIOT REALITY zabezpečuje metodické, materiálne, finančné aj personálne vedenie a usmerňovanie RK PATRIOT REALITY kancelárií a ich realitných maklérov, vrátane možnosti zabezpečovania školení, vzdelávania, certifikácie a hodnotenia realitných maklérov.
 8. Realitní makléri sú na základe dohody o spolupráci samostatnými subjektmi a na základe poverenia poskytujú klientom služby v mene RK PATRIOT REALITY.
 9. RK PATRIOT REALITY predkladá svojim klientom a tretím osobám (záujemcom) typové návrhy zmlúv, ktorých zmeny je možné vykonať len po výslovnom súhlase zmluvných strán.
 10. Sprostredkovanie kúpy/predaja/nájmu nehnuteľností vykonáva RK PATRIOT REALITY pre svojich klientov na základe exkluzívnych (výhradných) a neexkluzívnych (nevýhradných) zmlúv.
 11. Po dobu trvania zmluvného vzťahu založeného exkluzívnou (výhradnou) zmluvou sa klient zaväzuje, že nebude priamo alebo nepriamo kontaktovať tretie osoby za účelom rokovania o uzavretí akejkoľvek zmluvy vedúcej k prevodu vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti v prospech ktorejkoľvek tretej osoby, resp. nájmu/podnájmu predmetnej nehnuteľnosti; neuzavrie s tretími osobami, s ktorými mu RK PATRIOT REALITY navrhovala uzavretie zmluvy, ani s akýmikoľvek inými tretími osobami zmluvu vedúcu k prevodu vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti, resp. nájmu/podnájmu predmetnej nehnuteľnosti, bez sprostredkovateľskej činnosti RK PATRIOT REALITY, ani nebude vyvíjať žiadne kroky, ktoré by viedli k uzatvoreniu takejto zmluvy bez sprostredkovateľskej činnosti RK PATRIOT REALITY ; neuzavrie sprostredkovateľskú alebo obdobnú zmluvu s inou fyzickou alebo právnickou osobou. V opačnom prípade sa klient zaväzuje uhradiť RK PATRIOT REALITY paušálnu náhradu výdavkov vo výške 80% dojednanej odmeny (provízie). RK PATRIOT REALITY a Klient spoločne vyhlasujú, že výška paušálnej náhrady výdavkov je vzhľadom na zvýšené výdavky a aktivitu RK PATRIOT REALITY pri výhradnom sprostredkovaní primeraná, keďže RK PATRIOT REALITY vynakladá vyššie výdavky na inzerciu a súvisiace služby ako v porovnaní s výdavkami pri neexkluzívnej zmluve. Klient a RK PATRIOT REALITY berú na vedomie, že v individuálnych zmluvných dojednaniach môže plniť funkciu paušálnej náhrady výdavkov aj zmluvná pokuta, ktorá môže byť dojednaná aj vo vyššom percentuálnom vyjadrení ako 80%.
 12. Minimálny rozsah služieb RK PATRIOT REALITY pri zmluve je: prehliadka nehnuteľnosti a odporučenie kúpnej ceny/výšky nájomného; inzercia na web stránke ; vypracovanie marketingovej stratégie za účelom propagácie nehnuteľnosti zahŕňajúcej umiestnenie plachty; zaistenie výpisu z katastra nehnuteľností a katastrálnej mapy; zaistenie prehliadok nehnuteľnosti so záujemcami; uzavretie dohody o zložení blokovacieho depozitu s kupujúcim a prevzatie blokovacieho depozitu; zorganizovanie potrebných rokovaní zmluvných strán, ktoré sú nevyhnutné k uzatvoreniu zmluvy o notárskej úschove, prípadne zmluvy o budúcej kúpnej/nájomnej a kúpnej/nájomnej zmluvy; zaistenie úhrady; príprava štandardnej zmluvnej dokumentácie (zmluva o budúcej kúpnej/nájomnej zmluve, kúpna/nájomná zmluva, návrh na vklad);jej vypracovanie a úhrada, organizácia podpisu zmluvnej dokumentácie vrátane zabezpečenia a úhrady overenia podpisov; podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti vrátane zabezpečenia kolkov; odovzdanie nehnuteľnosti vrátane odpočtu meradiel a vypracovanie odovzdávacieho protokolu
 13. Pokiaľ bola zmluva o poskytovaní realitných služieb uzatvorená mimo prevádzkových priestorov RK PATRIOT REALITY, klient/ záujemca v právnom režime spotrebiteľa má právo od tejto zmluvy odstúpiť v lehote 14 dní od jej uzatvorenia na základe písomného oznámenia RK PATRIOT REALITY.
 14. Klient v právnom režime spotrebiteľa vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že podpisom žiadosti o zahrnutie nehnuteľnosti do ponuky RK PATRIOT REALITY stráca právo na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 14 po úplnom poskytnutí služby.
 15. Za poskytovanie realitných služieb náleží RK PATRIOT REALITY odmena (provízia). Odmena môže byť dojednaná v zmluve ako paušálna, percentom z predajnej/kúpnej ceny alebo ako rozdiel medzi predajnou cenou a cenou požadovanou klientom. Ak je RK PATRIOT REALITY platcom DPH, k odmene sa pripočíta DPH podľa platných právnych predpisov.
 16. Nárok na odmenu vzniká RK PATRIOT REALITY okamihom uzatvorenia sprostredkúvanej zmluvy medzi klientom a treťou stranou (záujemcom), uzatvorenie ktorej je predmetom zmluvy, uzatvorenej medzi klientom a RK PATRIOT REALITY. Nárok na odmenu vznikne aj za predpokladu, že k uzatvoreniu sprostredkúvanej zmluvy, došlo po skončení platnosti zmluvy uzatvorenej medzi klientom a RK PATRIOT REALITY, ak k uzatvoreniu sprostredkúvanej zmluvy, došlo v priamej súvislosti s činnosťou RK PATRIOT REALITY.
 17. Klient dáva výslovný súhlas RK PATRIOT REALITY k prevzatiu blokovacieho depozitu na úhradu kúpnej ceny od tretej osoby (záujemcu). . Klient výslovne súhlasí a oprávňuje RK PATRIOT REALITY, aby si odmenu započítala vo svoj prospech z blokovacieho depozitu, ktorý zložila na jej účet za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy tretia osoba (záujemca).
 18. RK PATRIOT REALITY nezodpovedá klientovi za splnenie záväzkov tretích osôb (záujemcov), z uzavretých zmluvných vzťahov.
 19. RK PATRIOT REALITY je povinná vynaložiť primerané úsilie, ktoré je spravodlivé od nej požadovať, aby overila správnosť a úplnosť informácií, ktoré jej poskytli klienti alebo tretie osoby (záujemcovia), a ktoré poskytuje tretím osobám (záujemcom). V prípade dodržania tejto povinnosti nezodpovedá za škodu, ktorá bola nesprávnosťou alebo neúplnosťou informácií získaných od klientov, resp. od tretích osôb (záujemcov) spôsobená.
 20. RK PATRIOT REALITY ani ich realitní makléri nezodpovedajú za škodu, ktorá vznikne v prípade, že klient zamlčal či uviedol nepravdivé údaje ohľadom stavu nehnuteľnosti.
 21. Klient môže uplatniť svoje výhrady, nespokojnosť, pochybnosti alebo iné pripomienky k činnosti RK PATRIOT REALITY (ďalej len „reklamácie“) v sídle RK PATRIOT REALITY, alebo priamo elektronickou formou na email: ivandobrovolny@gmail.com Formulár Reklamačného protokolu, ako aj Reklamačný poriadok je v sídle spoločnosti RK PATRIOT REALITY. Klient ma právo kedykoľvek reklamovať kvalitu poskytovaných služieb na emailovej adrese : ivandobrovolny@gmail.com.
 22. Klient/záujemca v režime spotrebiteľa bol pred uzatvorením zmluvy o poskytovaní realitnej služby poučený v zmysle ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka o tom, že ak ide o vadu poskytovanej služby RK PATRIOT REALITY, ktorú možno odstrániť, má klient právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. RK PATRIOT REALITY je povinná vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Klient môže namiesto odstránenia vady požadovať poskytnutie inej realitnej služby, ak tým RK PATRIOT REALITY nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na dojednanú odmenu alebo závažnosť vady. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohla byť realitná služba poskytnutá, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú klientovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však klientovi nebola pre väčší počet vád realitná služba doposiaľ poskytnutá. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má klient právo na primeranú zľavu z odmeny za realitnú službu.
 23. Účelom spracúvania osobných údajov je predovšetkým plnenie zmlúv súvisiacich s realitnou činnosťou. Osobné údaje dotknutých osôb nie sú sprístupňované tretím osobám, okrem prípadov plnenia si zákonných a zmluvných povinností RK PATRIOT REALITY. Informácie o ochrane osobných údajov sú umiestnené v sídle spoločnosti RK PATRIOT REALITY.
 24. Klient nie je oprávnený postúpiť svoje práva a povinnosti (alebo aj pohľadávky) vyplývajúce z uzatvorených obchodných prípadov na tretie osoby bez súhlasu RK PATRIOT REALITY.
 25. Pokiaľ je v ustanoveniach zmluvy alebo týchto VP uvedené, že RK PATRIOT REALITY zabezpečí, myslí sa tým, že zariadi záležitosť na náklady klienta/záujemcu.
 26. Každá aktualizácia alebo zmena VP RK PATRIOT REALITY bude zverejnená po jej doplnení na webovom sídle .
 27. V prípade, že sa akékoľvek ustanovenie VP stane neplatným, neúčinným alebo nevymáhateľným, takéto neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné ustanovenie nebude mať vplyv na ostatné ustanovenia VP. RK PATRIOT REALITY v tomto prípade nahradí napadnuté ustanovenie takým platným, účinným a vymáhateľným ustanovením, za podmienky zachovania hospodárskeho a právneho účelu a zmyslu napadnutého ustanovenia.
 28. V prípade, že by sa Obchodné podmienky dostali do rozporu s VP, tak platia VP.
 29. Tieto VP sa primerane vzťahujú aj na ustanovenia dohody o zložení blokovacieho depozitu.
 30. Tieto VP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.01.2019.
 31. Tieto VP strácajú účinnosť po nadobudnutí účinnosti neskorších VP.

INFORMOVANÝ SÚHLAS KLIENTA SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas Realitnej kancelárii RK PATRIOT REALITY ako prevádzkovateľovi so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, telefónne číslo a číslo účtu vo formáte IBAN, na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Realitná kancelária RK PATRIOT REALITY. Ako dotknutá osoba považujem za oprávnené záujmy priamy marketing, propagáciu nehnuteľnosti, kontaktovanie v súvislosti s poskytovaním realitných služieb, odpovedanie na príspevky na sociálnych sieťach a riešenie reklamácií. Dané osobné údaje budú uchovávané vo forme, ktorá umožňuje moju identifikáciu najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Po uplynutí tejto doby budú vymazané. Bol som informovaný, že získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

Ďalej som bol informovaný, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie môjho súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu                                 @                                 . Mám právo vidieť osobné údaje, ktoré v súvislosti so mnou uchováva prevádzkovateľ – toto právo sa nazýva požiadavka na prístup dotknutej osoby k osobným údajom. Taktiež mám práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov. Uvedené práva môžem realizovať zaslaním e-mailu na adresu                                 @                                 .

Poskytovanie informácií je bezplatné s výnimkou osobitných prípadov, kedy je možné účtovať primeraný poplatok. Ako dotknutá osoba som si vedomý oprávnenia RK PATRIOT REALITY žiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie mojej totožnosti. Ako dotknutá osoba mám právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. Pokiaľ je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej som zmluvnou stranou, alebo aby sa na základe mojej žiadosti vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, nie je toto spracúvanie založené na mojom súhlase, ale vyplýva priamo zo zákona.