• Patriot Reality

 • Splníme Vaše malé aj veľké sny o bývaní

Reklamačný poriadok spoločností

Spoločnosť KK PATRIOT Reality s.r.o., so sídlom Nám.Šoltésovej11 ,934 01 Levice, IČO: 47 856 408, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Odd: Sro, Číslo vložky:37666/N a Spoločnosť KK PATRIOT Reality 1 s.r.o., so sídlom Nám.Šoltésovej11 ,934 01 Levice, IČO: 50 193 406, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Odd: Sro, Číslo vložky:40443/N a Spoločnosť Prim Real s.r.o.., so sídlom Prievidzká 254/26 ,97 201 Bojnice, IČO: 50 080 873, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Odd: Sro, Číslo vložky:32428/R (ďalej len „RK PATRIOT REALITY “), je oprávnená poskytovať na území Slovenskej republiky realitné služby, rozvoj, prevádzkovanie realitných kancelárií a reguláciu činnosti realitných maklérov.

 • Realitnou kanceláriou RK PATRIOT REALITY sa rozumie právnická osoba podnikajúca na území Slovenskej republiky v oblasti obchodu s realitami.
 • Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorej realitná kancelária RK PATRIOT REALITY poskytuje realitné služby.
 • Ak klient považuje služby poskytované realitnou kanceláriou RK PATRIOT REALITY za nevyhovujúce, alebo bude mať k prevedeniu obchodného prípadu iné výhrady, je oprávnený uplatniť tieto svoje výhrady (ďalej len „reklamácie“) u príslušnej realitnej kancelárie RK PATRIOT REALITY.
 • Príslušná realitná kancelária RK PATRIOT REALITY spíše s klientom o každej reklamácii, ktorá je u nej uplatnená, Reklamačný protokol na aktuálne platnom formulári prijatom v danú dobu spoločnosťou RK PATRIOT REALITY. Klient má právo na kópiu Reklamačného protokolu. Formulár Reklamačného protokolu je v elektronickej podobe k stiahnutiu na internetových stránkach spoločnosti RK PATRIOT REALITY alebo v každej kancelárii.
 • Reklamácia bude realitnou kanceláriou RK PATRIOT REALITY vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 pracovných dní od dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa realitná kancelária RK PATRIOT REALITY s klientom písomne nedohodla ináč.
 • Reklamáciu môže realitná kancelária RK PATRIOT REALITY uznať ako oprávnenú alebo neoprávnenú.
 • Pokiaľ realitná kancelária RK PATRIOT REALITY uzná reklamáciu za oprávnenú, vykoná na svoje náklady úkony, ktorými nežiadúci stav odstráni a poskytne klientovi náhradu.
 • Náhradou sa rozumie predovšetkým zľava na poskytovaných realitných službách a informuje o tom bezodkladne klienta.
 • Pokiaľ realitná kancelária RK PATRIOT REALITY uzná reklamáciu za neoprávnenú, informuje o tom bezodkladne klienta..
 • Na základe zistení z Reklamačných protokolov realitná kancelária RK PATRIOT REALITY , stanovuje metódy, návody a dáva pokyny, aby mohlo byť predchádzané vzniku prípadných ďalších reklamácií.
 • Realitná kancelária RK PATRIOT REALITY zaisťuje ochranu poskytnutých osobných údajov klientov v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 • Tento Reklamačný poriadok je záväzný pre všetky realitné kancelárie ,partnerov predaja a realitných maklérov RK PATRIOT REALITY.
 • Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 1. Januára 2019. Tento Reklamačný poriadok môže byť menený iba spoločnosťou RK PATRIOT REALITY.